Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 mei 2023
1. Stikstofproblematiek

Verslag nader schriftelijk overleg (35334, BC) en verslag schriftelijk overleg (35334/33576, BD)

De commissie neemt het nader schriftelijk overleg n.a.v. de technische briefing (35334, BC) voor kennisgeving aan. Inbreng voor nader schriftelijk overleg n.a.v. het schriftelijk overleg van 14 april 2023 over de stikstofproblematiek in ruime zin (35334/33576, BD) wordt geleverd door de CDA-fractie (Prins). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

2. Terugblik mondeling overleg Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland 18 april jl.

Naar aanleiding van het mondeling overleg leveren de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, G)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en voor N&S van 13 april 2023 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:
- T03392: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T03393: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T03394: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T02199: Toezegging handhaven als 'openstaand' en agenderen voor de eerstvolgende vergadering.
- T03104: Toezegging aanmerken als 'voldaan'.
- T03109: Toezegging handhaven als 'openstaand'.

4. Motie-Crone c.s. - Aanbieden langetermijncontracten in de energiesector (36200, AB)

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 18 april 2023 (29023 / 36200, Y)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 18 april 2023 (29203/36200, Y) voor kennisgeving aan te nemen en besluit tevens om de status van de motie-Crone c.s. (36200, AB) te wijzigen in uitgevoerd.

5. T01556 - Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.

6. E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

De commissie besluit op 30 mei 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Het lid Crone (PvdA) heeft reeds kenbaar gemaakt dat de fracties GroenLinks en de PvdA gezamenlijk inbreng zullen leveren.

7. E230006 - Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen - COM(2022)672

Verslag schriftelijk overleg (36329, C)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 18 april 2023 (36329, C) voor kennisgeving aan te nemen.

8. Kabinetsreactie op rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Brief van de minister-president en de staatssecretaris van EZK van 25 april 2023 (35561, ?)

De commissie besluit deze brief opnieuw te agenderen wanneer de behandeling in de Tweede Kamer is afgerond. De commissie verzoekt de griffie om nog voor de Kamerwisseling de toezeggingen te registreren uit het plenaire debat op 11 april jl. over:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603); en
- het wetsvoorstel Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid) (36094).


De griffier van de commissie,
Helene de Man