Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 april 2023
1. Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

Verslag schriftelijk overleg (36286, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. Kabinetsreactie op het rapport ‘Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden’

Brief van de minister van EZK van 21 maart 2023 (35420, CH)

De commissie besluit op verzoek van het lid Prins (CDA) de kabinetsreactie te betrekken bij de behandeling van de in het voorjaar van 2023 nog te ontvangen nadere informatie over een mogelijk vangnet voor omstandigheden die buiten het reguliere ondernemersrisico liggen.

3. Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, T)

Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) besluit de commissie de resultaten van een nog lopend WOO-verzoek af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen. Het lid Van Hattem brengt de griffie op de hoogte zodra de resultaten van het desbetreffende WOO-verzoek bekend zijn.

4. T02829 - Geen onnodige belemmeringen voor ontwikkelruimte bij toepassing salderingsinstrumenten bij aanpak stikstof

Verslag schriftelijk overleg (35334 / 35347, BB)

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (35334 / 35347, BB) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02829 aan te merken als voldaan.

5. EU-voorstel: herziening van de CO2-richtlijnen voor zware voertuigen

De commissie besluit het Europese voorstel COM(2023)88 niet in behandeling te nemen.

6. Kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645/ 32813, F)

De commissie besluit op 18 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (PvdD) hebben reeds kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren.

7. Stikstofproblematiek

Verslag nader schriftelijk overleg (35334, BC)

De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg (35334, BC) opnieuw te agenderen nadat het voor 18 april geplande mondeling overleg over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland heeft plaatsgevonden.

8. Achtste voortgangsrapportage natuur

Verslag nader schriftelijk overleg (33576, AD)

De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg (33576, AD) voor kennisgeving aan te nemen.

9. Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Verslag schriftelijk overleg (33037, AR)

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (33037, AR) voor kennisgeving aan te nemen.

10. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) worden enkele ter informatie opgenomen onderwerpen op de agenda voor de vergadering van 18 april a.s. opnieuw opgevoerd onder Mededelingen en informatie.

11. Rondvraag

De commissie besluit op voorstel van het lid Kluit (GroenLinks) het ministerie van EZK per brief te verzoeken uiterlijk vrijdag 7 april 2023 een geconsolideerde wettekst te verstrekken van de Tijdelijke wet Groningen. Dit in verband met de voorbereiding van het plenaire debat op dinsdag 11 april 2023 over twee voorstellen tot wijziging van deze wet; wetsvoorstel 35603 en novelle 36094.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer