Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 februari 2023
1. 35608, O

Brief van de minister van I&W over bekrachtiging van Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen; Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 31 januari 2023 (35608, O) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet af te voeren.

2. 34287/29383, V

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie stemt in met de conceptopmerking die door het lid Kluit (GroenLinks) is opgesteld over het proces van uitvoering van toezegging T03277 aan de Kamer en beantwoording van eerder over dit onderwerp gestelde vragen. De commissie besluit geen verdere inhoudelijke inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg, waarmee de procedurele conceptbrief is vastgesteld en zal worden verzonden aan de staatssecretaris van I&W. De staf wordt verzocht op korte termijn een mondeling overleg met de staatssecretaris in te plannen.

3. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) het wetsvoorstel 36164, vermeld op de termijnbrief van 3 februari 2023, op 21 februari 2023 voor voorbereidend onderzoek te agenderen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra