Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 januari 2023
1. 35422 / 34877, M en 35422, N

Brief van de staatssecretaris van BZK met de Tiende Voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius; Brief van de staatssecretaris van BZK over streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius; Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

De commissie neemt kennis van de 10de voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34977, M) en de brief streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius (35422, N).

De commissie besluit voorts om tijdens de volgende vergadering nader te spreken over de wijze waarop de commissie - na het Interparlementair Koninkrijksoverleg van februari 2023 - overleg wenst te voeren met de staatssecretaris van BZK (mondeling overleg, beleidsdebat of anderszins).

2. 36200 IV / 35741, H

Brief van de minister van BZK over de nationale rapportage voor de Universal Periodic Review (UPR) 2022 en het verslag van de UPR-hoorzitting (vierde cyclus); Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

De commissie besluit toezegging T03501 over het toezenden van de reactierapportage van het kabinet op de Universal Periodic Review (UPR) als "openstaand" te registreren met deadline 1 juni 2023.

De commissie besluit het afschrift van de Tweede Kamerbrieven die in dit kader door de minister van BZK zijn toegezonden (36200 IV / 35741, H) voor kennisgeving aan te nemen.

3. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen voorstellen uit het Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie (E220023) als prioritair voor te dragen.

4. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Met betrekking tot de Ambassadeursconferentie wordt In de commissie als mogelijk gesprekthema "de rol van Koninkrijksambassade" benoemd. Een aantal leden geeft aan zich voor de conferentie aan te willen melden.

5. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Nicolaï (PvdD) wordt op 7 februari 2023 gelegenheid geboden inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris BZK naar aanleiding van een presentatie van eilandsraadslid Sneek.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman