Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 december 2022
1. 36094

Novelle verbetering uitvoerbaarheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 januari 2023.

2. 35603

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

De commissie besluit de nadere procedure van het wetsvoorstel versterking gebouwen in de provincie Groningen (35603) aan te houden in afwachting van de schriftelijke behandeling van de novelle 36094.

3. 36252

Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 januari 2023.

4. 36250 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022 (Najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022 (najaarsnota) (36250 XIII) heden als hamerstuk af te kunnen doen.

5. Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

COM(2022)591

Inbreng voor schriftelijk overleg met zowel de regering als met de Europese Commissie wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van de PvdA en de PvdD. De fractie van de PvdD (Koffeman) levert daarnaast nog inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AR )

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

Brief van de minister voor Klimaat en Energie (32645 / 32813, D)

De commissie besluit op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

8. T03256 - Informeren over uitkomsten marktconsultatie over kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645 / 35092, E)

De commissie besluit op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de status van de toezegging T03256 aan te merken als voldaan.

9. Mededelingen en informatie

A. Naar aanleiding van verzoek het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277, A) spoedig te behandelen, stelt de commissie naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks) vast dat dit wetsvoorstel te zijner tijd inhoudelijk zal worden behandeld door de commissie EZK/LNV en daarnaast tevens aan de orde zal komen bij het in het voorjaar van 2023 te houden beleidsdebat over het instrument fondsen.
B. Het lid Kluit (GroenLinks) geeft aan digitaal deel te willen nemen aan de door het Zweedse EU-voorzitterschap georganiseerde digitale interparlementaire conferentie over circulaire bio-economie op 20 februari 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer