Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 13 december 2022
1. 36200 L

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het begrotingswetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

De commissies zijn voornemens in het voorjaar van 2023 een beleidsdebat te houden over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven.

2. Tussentijdse evaluatie Invest-NL

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van Financiën, van 8 december 2022 (35123, S)

Naar aanleiding van de brief van de minister van EZK van 8 december 2022 (35123, S) besluiten de commissies op 17 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Tevens besluiten zij deze brief te betrekken bij het voorgenomen beleidsdebat over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven in het voorjaar van 2023.

3. E220028

Brief van de minister van Financiën inzake kabinetsappreciatie over Commissiemededeling Economic Governance Review; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de VVD-fractie (Van Ballekom). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer