Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220028 - Commissiemededeling over de hervorming van economische governance

- Mededelingen en informatie

Het lid De Boer (GroenLinks) wenst tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. op 12 en 13 december 2022 vragen te stellen over de impact van de Wet minimum Co2-prijs industrie (36206) op milieu en klimaat. De leden Crone (PvdA) en Van der Voort (D66) wensen hierover eveneens vragen te stellen. De staf gaat (nogmaals) na of hiervoor de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie wenselijk is.

De commissie suggereert om eventueel op dinsdagochtend 13 december de beantwoording van de vragen te laten plaatsvinden over de wetsvoorstellen:
- Wet minimum Co2-prijs industrie (36206), en
- Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36208).

Op verzoek van het lid Van Ballekom (VVD) besluit de commissie op 13 december 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 28 november 2022 van de minister van Financiën mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Kamer met een kabinetsreactie op de Commissiemededeling Economic Governance Review (COM(2022)583) (22112, IY).


De griffier van de commissie,
Helene de Man