Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 december 2022
1. 36235

Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in het kader van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plenair te behandelen op 12 en 13 december 2022.

2. 21.501-07, FC

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 25 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Mededelingen en informatie

Het lid De Boer (GroenLinks) wenst tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. op 12 en 13 december 2022 vragen te stellen over de impact van de Wet minimum Co2-prijs industrie (36206) op milieu en klimaat. De leden Crone (PvdA) en Van der Voort (D66) wensen hierover eveneens vragen te stellen. De staf gaat (nogmaals) na of hiervoor de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie wenselijk is.

De commissie suggereert om eventueel op dinsdagochtend 13 december de beantwoording van de vragen te laten plaatsvinden over de wetsvoorstellen:
- Wet minimum Co2-prijs industrie (36206), en
- Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36208).

Op verzoek van het lid Van Ballekom (VVD) besluit de commissie op 13 december 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 28 november 2022 van de minister van Financiën mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Kamer met een kabinetsreactie op de Commissiemededeling Economic Governance Review (COM(2022)583) (22112, IY).

4. Rondvraag

Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) zal een brief worden gestuurd aan de ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de uitvoering van de Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW (36.200, AK), met daarbij het verzoek om uiterlijk vrijdag 9 december 2022 te antwoorden.


De griffier van de commissie,
Helene de Man