Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 december 2022
1. 36220

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De regering wordt verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 9 december 2022, 14:00 uur aan de Kamer te doen toekomen, zodat leden de reactie desgewenst kunnen betrekken bij het plenaire debat over het Belastingplan op 12 en 13 december 2022. Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag bespreekt de commissie op 13 december a.s. de wijze van plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel.

2. Stikstofproblematiek

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de technische briefing van 15 november jl. wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit en Karakus) en door de fracties van de PvdD (Nicolaï) en de OSF (Raven). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
Een separate vraag van het lid Karakus (PvdA) inzake piekbelasters zal via ambtelijke weg aan het ministerie worden voorgelegd.

Na ontvangst van de beantwoording van de heden gestelde vragen over de technische briefing, zal de commissie besluiten of en zo ja, wanneer zij inbreng wenst te leveren voor schriftelijk overleg over alle ontvangen stukken die zien op de stikstofproblematiek in ruime zin.

3. T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Brief van de minister van LNV van 18 november 2022 (35949, G)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV (35949, G) levert de fractie van de SGP (Schalk) inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De status van toezegging T03392 blijft 'openstaand'.

4. Klimaatnota 2022 en KEV 2022 en ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Brieven van de minister voor Klimaat en Energie van 1 november 2022 (32813, AP), 20 september 2022 (32813, AN) en 2 juni 2022 (32813, AH)

De commissie besluit de brieven van de minister voor Klimaat en Energie van 1 november 2022, 20 september 2022 en 2 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Evaluatie Wet dieren en reactie op vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Brieven van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W) en van 18 november 2022 (28286, S)

De leden van de fracties van de PvdD en GroenLinks (Nicolaï en Kluit) leveren heden gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van 18 november 2020 (31389, W) en 18 november 2022 (28286, S). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Achtste voortgangsrapportage natuur

Brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 8 november 2022 (33576, AB)

De leden van de fracties van CDA (Rietkerk) en PvdD (Koffeman) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

COM(2022)591

De commissie besluit deze verordening in behandeling te nemen en op 20 december 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

8. Onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (T03257)

Verslag schriftelijk overleg (35092 / 33561, N)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
Voorts besluit de commissie op verzoek van het lid Pijlman (D66) in de inleiding van de brief een passage op te nemen met het verzoek de Kamer te blijven informeren over onderzoek naar aanlanding van de stroomkabel van het windpark door Schiermonnikoog.

9. Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AR )

De commissie besluit op 20 december 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Teven besluit de commissie de huidige status van de motie-Koffeman c.s. (35668, F) en de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) niet aan te passen en opnieuw te agenderen op 20 december 2022.

10. Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Verslag nader schriftelijk overleg (35092, M)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 21 november 2022 (35092, P) voor kennisgeving aan te nemen. Tevens beschouwt de commissie de motie-Berkhout c.s. als niet uitgevoerd, de motie zal opnieuw worden geagendeerd zodra de commissie kan beschikken over de onderzoeksresultaten van de aeronautische studie voor de Noordzee.

11. Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK/K&E

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIII, A)

Naar aanleiding van de brief van de minister van EZK en voor Klimaat en Energie van 17 november 2022 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:
- T01036: Handhaven als deels voldaan en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
- T01691: Toezegging aanmerken als 'deels voldaan, in afwachting van de wetswijziging in het kader van het traject rechtsbescherming bij aanbesteden en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
- T02663: De toezegging aan te blijven merken als 'openstaand', in afwachting van wetswijzigingen de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
- T03251: Toezegging (T03251) afvoeren, nu het gebruik van kolen door de actuele situatie in een ander daglicht is komen te staan.
- T03256: Een beslissing over de status van de toezegging uit te stellen, totdat het ministerie een adequate reactie op deze toezegging heeft gegeven (d.w.z. niet slechts een link). Hierover zal een brief worden gestuurd.
- T03449: Toezegging handhaven als 'openstaand', in afwachting van de aangekondigde Kamerbrief over gasleveringszekerheid en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2023.

12. Rondvraag

- Het lid Dessing (FVD) informeert naar de laatste stand van zaken nu de commissie na de rappelbrief van 17 oktober jl. nog steeds in afwachting is van de beantwoording van begin juni 2022 gestelde vragen over EU voorstellen methaanemissies en gasmarkten. De commissie besluit dit onderwerp te agenderen op de eerstvolgende commissievergadering op 13 december 2022.

- Enkele leden overwegen de brief van 30 november 2022 inzake de uitvoering van het tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van producenten van elektriciteit (29023 / 22112, V) hedenmiddag aan de orde te stellen in de vergadering van de commissie Financiën.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer