Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 8 november 2022
1. E220013

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 22 november 2022.

2. Inventarisatie wenselijkheid begrotingsdebatten

De commissie besluit op een later moment te bekijken of men debat wenst over één of meerdere begrotingsvoorstellen.

3. Terugkoppeling IPU Assemblee te Kigali, Rwanda

De commissie besluit dit agendapunt te verschuiven naar de volgende commissievergadering.

4. Terugkoppeling werkbezoek aan operation Interflex

De commissie besluit dit agendapunt te verschuiven naar de volgende commissievergadering.

5. Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de uitstelbrief van de staatssecretaris van Defensie over de beantwoording van vragen inzake locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen. De commissie vraagt de griffie bij het ministerie eind november na te gaan dat de vragen inderdaad begin december worden beantwoord.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk