Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 4 oktober 2022
1. 35990

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 1 november 2022 te houden.

2. 35991

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 18 oktober 2022 te houden.

3. Terugkoppeling uit de werkgroep AI

De commissie besluit de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering te verzoeken te reflecteren op twee notities van het Rathenau Instituut, die zijn opgesteld rondom de verdiepingssessies over AI en algoritmische besluitvorming die de werkgroep AI heeft georganiseerd. De daartoe bijgevoegde conceptbrief, waarin de staatsecretaris wordt verzocht voor 15 december 2022 te reageren, wordt door de commissie vastgesteld.

De commissie stelt de Kamer voor begin 2023 met de staatssecretaris in debat te gaan over de in de notities van het Rathenau Instituut aangereikte handelingsopties om als Kamer meer grip te kunnen krijgen op algoritmische besluitvorming door de overheid. Na ontvangst van de reflectie van de staatssecretaris wordt te zijner tijd de nadere vorm van debat bepaald.

4. T02643

Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 18 oktober 2022.

5. 35925 VI, AB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolai).

6. E220008

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het voorstel voor een Dataverordening; EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de reactie van de regering inzake het nader schriftelijk overleg over de Dataverordening is ontvangen.

7. COM(2022)454

Proposal for a Regulation on horizontal cybersecurity requirements (Cyber Resilience Act)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche is ontvangen.

8. COM(2022)495, 496

EU-voorstellen inzake nieuwe aansprakelijkheidsregels voor producten en artificiële intelligentie

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche is ontvangen.

9. Gewenste datum technische briefing over inclusieve politie-organisatie

De commissie besluit de technische briefing plaats te laten vinden in februari 2023 en spreekt de hoop uit dat voorafgaand de kabinetsreactie op het POC-rapport effectiviteit antidiscriminatiewetgeving, inclusief het deelrapport Politie (dossier CXLVI), is ontvangen, zodat dit betrokken kan worden bij de technische briefing.

10. Voorbereiding ontvangst Hoge Raad 1 november 2022

De commissie wenst de volgende suggesties voor stellingen/vragen/onderwerpen aan te dragen:
- constitutionele toetsing en het advies van de Hoge Raad over dit onderwerp;
- de rol van de Hoge Raad in een structurele dialoog tussen de verschillende staatsmachten en de samenleving (burgerperspectief);
- hardheidsclausule.

11. Mededelingen en informatie

Inzake het voorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) is hoofdelijke stemming verzocht, deze zal plaatsvinden op 18 oktober 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren