Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 september 2022
1. 35434 / 35449 (R2147) / 35457 / 35497 / 25295, T

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het 14e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 19 september 2022 inzake het 14e verlengingsbesluit voor kennisgeving aan te nemen.

Gelet op het feit dat een mogelijke 15e verlenging al in november aan de orde zou kunnen zijn wensen de commissies de minister voor Rechtsbescherming te verzoeken de vragen n.a.v. het dertiende verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen (35434/35449 (R2147)/35457/35497/25295, S), gesteld bij brief van 16 september jl., uiterlijk 7 oktober te beantwoorden, teneinde hierover -desgewenst - nader overleg te kunnen voeren.

Daarnaast zal in de brief aandacht gevraagd worden voor het tijdstip van toezending van verlengingsbesluiten betreffende deze voorzieningen.

2. 35538, AF

Brief van de minister van VWS over het vervallen van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 13 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 25295, AY

Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW over lange termijn aanpak COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 11 oktober 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Voorts besluiten de commissies de toezeggingen inzake het informeren over gesprekken met lokale overheden over hun rol bij het nemen van covid-19-maatregelen en de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (beide nog niet geregistreerd) als openstaand respectievelijk voldaan aan te merken.

4. 25295, AZ

Brief van de minister van SZW ter aanbieding van het instellings- en benoemingsbesluit Maatschappelijk Impact Team (MIT); Infectieziektenbestrijding

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

Voorts wordt de griffie verzocht, op voorstel van het lid Karakus (PvdA), bij het ministerie van SZW navraag te doen naar de aanbieding van adviezen van het Outbreak Management Team en het Maatschappelijk Impact Team in het kader van de door de minister van SZW genoemde gelijkwaardigheid van deze Teams.

5. 25295, AP

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de eerste tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 1 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

6. 25295 / 35899, AW

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de Motie-Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 14 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

7. E220005

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren