Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 juli 2022
1. E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens: voorstel voor een verordening (COM(2022) 197)

De Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fracties van PVV (Van Kesteren) en SP (Van Apeldoorn, namens het lid Gerkens) achten het voorstel niet in lijn met het subsidiariteitsbeginsel. De overige fracties delen deze mening niet. De commissie stelt derhalve vast dat er geen gewogen meerderheid is voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar over het EU-voorstel voor een verordening (COM(2022)197).

De commissie besluit op 13 september 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (Mededeling COM(2022)196 en Verordening COM(2022)197) en het bijbehorende BNC-fiche (36121, A).

2. Rondvraag

De Fractie-Nanninga (Van Pareren) bevestigt behoefte te hebben aan een kort plenair debat op 12 juli 2022 over het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120, XVI).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer