Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 juni 2022
1. 35983

Wet op de Nederlandse Sportraad

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

2. E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie beraadt zich op de wijze waarop zij dit voorstel wil volgen. Enkele fracties geven te kennen ten aanzien van het voorstel voor een Verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) een subsidiariteitstoets te willen uitvoeren. In verband hiermee wordt dit onderwerp op 5 juli 2022 opnieuw geagendeerd.

3. Moties-Rosenmöller over hervorming jeugdzorg (35788, F en 35788, T )

Brief van 13 mei 2022 over de hervormingen in de jeugdzorg (31839, Y)

De commissie beschouwt de moties (35788, F en 35788, T) met de brief van 13 mei 2022 (31839, Y) en het op 24 mei 2022 gevoerde mondeling overleg (31839, Z) als uitgevoerd.

4. Terugblik mondeling overleg jeugdzorg, d.d. 24 mei 2022

Brief van 13 mei 2022 over de hervormingen in de jeugdzorg (31839, Y) en verslag mondeling overleg (31839, Z)

De brief van 13 mei 2022 (31839, Y) en het verslag mondeling overleg (31839, Z) geven de commissie geen aanleiding om in schriftelijk overleg te treden. Toezegging T02833 kan hiermee als voldaan worden beschouwd.

5. Terugblik mondeling overleg gegevensuitwisseling in de zorg, d.d. 7 juni 2022

Brief van 9 mei 2022 over de herijking grondslagen gegevensuitwisseling in de zorg (27529, S) en verslag mondeling overleg

De brief van 9 mei 2022 (27529, S) en het verslag mondeling overleg (27529/35824, T) geven de commissie geen aanleiding om in schriftelijk overleg te treden.

6. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

De Fractie-Nanninga (Van Pareren) geeft te kennen behoefte te hebben aan een kort plenair debat op 12 juli 2022 over het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120, XVI), waarbij een spreektijd van circa 5 minuten volstaat.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer