Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 juni 2022
1. 36034

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Meijer).

2. 35764

Informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3. 34605, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning; Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

De commissie besluit de brief van 14 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35349, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de herijkte meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025; Wet uitbreiding slachtofferrechten

De commissie besluit de brief van 23 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

5. T02482

Toezegging Het bij de evaluatie betrekken van de rol van de korpschef bij het vaststellen van het cameraplan (33.542)

De commissie stemt in met de conceptcommissiebrief over toezegging T02482.

6. COM(2022)209

Voorstel voor een Verordening betreffende regels om online seksueel kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie op 13 september 2022.

7. Inventarisatie mogelijke behoefte aan plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

De commissie verwacht geen behoefte te hebben aan een kort plenair debat met de minister van J&V of de minister voor Rechtsbescherming over de begrotingsstaat die op J&V betrekking heeft. (Inventarisatie in de commissie I&A/JBZ volgt op 5 juli 2022.)

8. Rondvraag

De commissie verzoekt de griffie na te gaan wat de stand van zaken is voor wat betreft de inhoudelijke nadere standpuntbepaling van de Raad voor de Rechtspraak inzake de Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken (34126).

De griffie zal contact opnemen met het ministerie van J&V over de twee technische briefings over het stroomstootwapen en de inclusieve politieorganisatie. Deze zullen na het zomerreces georganiseerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren