Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 juni 2022
1. 35771

Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 35660

Initiatiefvoorstel-Ellemeet en Tielen Invloed van zorgverleners

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins) en D66 (Van der Voort).

3. 35983

Wet op de Nederlandse Sportraad

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 28 juni 2022. De fractie van de PVV (Van Kesteren) geeft te kennen op die datum inbreng te willen leveren.

4. E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie besluit het commissiedebat in de Tweede Kamer over het behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens af te wachten en het onderwerp op 28 juni 2022 opnieuw ter bespreking te agenderen.

5. Verdrag tegen handel in menselijke organen

Verslag nader schriftelijk overleg (32735, Q)

De commissie neemt het verslag nader schriftelijk overleg (32735, Q) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02594 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer