Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 juni 2022
1. E220015 - COM(2022)177 Nieuwe Europese voorstellen inzake Actieplan Europese democratie

Voorstel voor een richtlijn tot bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures

De leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

2. 23.987 EK, V

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake kabinetsreactie op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (23987, V) voor kennisgeving aan te nemen.

3. Aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877); Brief van de minister van BuZa inzake aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM; EU en de rechtsstaat; Toezegging Actieve inzet regering in toetreding EU tot EVRM (35.295)

De commissie bespreekt het aanbod van de minister van Buitenlandse Zaken voor een besloten technische briefing over het verloop van de onderhandelingen in de toetreding van de EU tot het EVRM en de actuele inzet van het kabinet. Met het oog op de wens van de commissieleden om ook politieke aspecten te kunnen bespreken, zal de commissiestaf contact opnemen met het ministerie.

4. Conferentie over de Toekomst van Europa

Toezegging Publiciteit rondom CoFE (35.295); Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Brief van de minister van BuZa over uitvoering motie Koole c.s. inzake een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35 403, G); Staat van de Europese Unie 2020; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het eindverslag Kijk op Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa; Toezegging Vervolgstappen Kijk op Europacampagne (35.508)

Naar aanleiding van de brief over de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa (35.508, T) besluit de commissie de uitkomsten van de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad van juni af te wachten alvorens te besluiten over eventuele vervolgstappen.

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg over het eindverslag nationale burgerconsultaties ‘Kijk op Europa’ (35 508, R) voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit toezegging T03301 af te voeren en in plaats daarvan de uitvoering van de heden aanvaarde motie-Koole (PvdA) c.s. (35 982, G) - in vervolg op de motie Koole (PvdA) c.s. (35 403, G) - nauwlettend te volgen. In dat kader neemt zij ook kennis van de brief van 27 mei jl. (35 508 / 35 403, S).

De commissie besluit de status van toezegging T03406 op voldaan te zetten.

5. T03401

Toezegging Informeren Nederlandse inzet bij onderhandelingen nieuw Europees migratiepact (35.295)

De commissie besluit de status van de toezegging T03401 op voldaan te zetten.

6. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake Verslag van de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 30 en 31 mei 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022.

7. ICM “EU enlargement policy in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine”

De leden Koole (PvdA) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) geven aan digitaal te willen deelnemen aan de AFET-ICM 'EU enlargement policy in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine' die op 27 juni a.s plaatsvinden.

8. Mededelingen en informatie

Omwille van de planning van de vierde termijn van het debat over de Staat van de Rechtsstaat op 21 juni a.s. besluit de commissie om het gesprek met de Tweede Kamerrapporteurs over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU naar een andere datum te verplaatsen.
De leden Backer (D66) en Beukering (Fractie-Nanninga) melden zich aan voor het gesprek met de delegatie van het Litouwse parlement op 16 juni 2022.
De commissie draagt de onderwerpen Europees Strategisch Kompas en EU-uitbreiding aan voor het gesprek met de Franse Senatoren op 28 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman