Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 juni 2022
1. 35904,

Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 28676, B

Brief van de minister van BuZa over de Toetreding Finland en Zweden tot de NAVO

De commissie besluit om een wetsvoorstel inzake de toetredingsprotocollen af te wachten.

3. E220013

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en D66 (Moonen). De conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd.

4. 36124

Brief van de minister van Defensie en de staatssecretaris van Defensie ter aanbieding van de Defensienota 2022; Defensienota 2022

De commissie heeft besloten het mondeling overleg over de Defensienota te verplaatsen naar dinsdag 21 juni a.s. van 15.30-17.00uur.

5. E200028

Brief van de ministers van BuZa en voor BHenO inzake onderzoek feministisch buitenlandbeleid en beleidsreactie; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie D66 (Moonen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. E220014

Brief van de minister voor BHenO inzake kabinetsappreciatie over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties PVV (Faber) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Inventarisatie deelname GBVB/GVDB-bijeenkomst in Praag, 4-5 september 2022

De geïnteresseerde commissieleden kunnen zich per e-mail aanmelden voor deelname aan GBVB/GVDB-bijeenkomst in Praag begin september. De commissievoorzitter en griffier zullen vervolgens een tweede deelnemer uitnodigen.

8. Mededelingen en informatie

De commissie besluit om het tijdstip van de plenaire behandeling van het Ceta-verdrag (35154) te agenderen voor de vergadering van 21 juni a.s.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk