Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 mei 2022
1. 35871

Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 juni 2022.

2. 36030

Eerste incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 31 mei 2022 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat woordvoerders desgewenst een stemverklaring kunnen afleggen.

3. 31731, I

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving; Integraal wetgevingsbeleid

De commissie besluit dat de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 25 juni 2021 betrokken kan worden bij de verdere activiteiten rondom de Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht". Daarnaast kan de brief desgewenst betrokken worden bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 31 mei 2022.

4. 35570 VI / 29279, K

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V met de zevende voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 17 mei 2022 opnieuw te agenderen na het aanstaande zomerreces om de invulling van extra commissieondersteuning bij de behandeling van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering te bespreken. De commissievoorzitter zal in samenspraak met de griffie een mogelijk voorstel voor behandeling voorbereiden.

5. T03370

Toezegging Benoeming onderzoekscommissie Pels Rijcken (35.925 VI)

De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken en op 14 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6. E220008

Voorstel voor een Dataverordening

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), PvdA (Recourt), SP (Gerkens) en PvdD (Nicolaï) gezamenlijk en door de fracties van de PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Talsma). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. COM(2022)209

Voorstel voor een Verordening betreffende regels om online seksueel kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden

De commissie neemt de ontwerpverordening in behandeling en zal na ontvangst van het BNC-fiche de inbrengdatum voor schriftelijk overleg bepalen.

8. Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter wijst erop dat het werkbezoek, met als thema 'ondermijning', van de commissies J&V en BiZa/AZ aan de regio Gelderland Midden gepland staat op vrijdag 16 september 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren