Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570 (36.019)

- E220004 (agendapunt ook relevant voor leden van de commissie EUZA)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027; EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570

Op verzoek van het lid Van Ballekom (VVD) is besloten heden alsnog gelegenheid te bieden voor inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën n.a.v. de antwoordbrief van de minister van Financiën, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, van 10 mei jl. (EK 36 019, A). Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van Ballekom) en de ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman