Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 24 mei 2022
1. E220009

Commissiemededeling: vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden

De leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

2. Conferentie over de Toekomst van Europa

Vervolgstappen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.

3. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022 (21.501-02, ED) verzoekt de commissie de staf om bij het ministerie na te gaan of de door het kabinet aangekondigde appreciatie over het eindverslag van de Conferentie over Toekomst van Europa, met het oog op de Algemene Europese Beschouwingen, ruim vóór 7 juni a.s. aan de Kamer kan worden aangeboden.

4. Mededelingen en informatie

De leden Oomen-Ruijten (CDA), Backer (D66), Koole (PvdA), Faber-Van de Klashorst (PVV), Van Apeldoorn (SP), Van Rooijen (50PLUS) en Otten (Fractie-Otten) geven aan deel te willen nemen aan het gesprek met de Franse senatoren op 28 juni 2022.

5. Rondvraag

Het lid Van Ballekom (VVD) licht toe dat op zijn verzoek in de commissievergadering Financiën-EUZA gelegenheid is gegeven tot nader schriftelijk overleg met de regering over de wijziging van het Eigenmiddelenbesluit (EMB) (E220004). De commissie stelt vast dat naast het lopende schriftelijk overleg het EMB als onderwerp behouden blijft voor de Algemene Europese Beschouwingen op 7 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman