Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 mei 2022
1. 35816

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space – EHDS), COM(2022)196 en 197

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen en na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw te agenderen.

3. Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg

Brief van de minister van VWS van 9 mei 2022 (27529, S)

De commissie stelt voor de brief van 9 mei 2022 te betrekken bij het mondeling overleg over gegevensuitwisseling in de zorg van 7 juni 2022.

4. Geboortezorg (32279, C)

Brief van de minister van VWS met de voorhang van de voorgenomen aanwijzing inzake de bekostiging van integrale geboortezorg; Zorg rond zwangerschap en geboorte

De commissie neemt de brief van 21 maart 2022 voor kennisgeving aan.

5. Toezegging T02174 - Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Verslag schriftelijk overleg n.a.v. het rappel toezeggingen VWS (35925 XVI, F)

De commissie besluit toezegging T02174 na ontvangst van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wkkgz opnieuw ter bespreking te agenderen.

6. Vragen inzake geannoteerde agenda's Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad)

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van VWS inzake de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 4-5 april 2022; Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur

De commissie neemt de brief van 4 mei 2022 in reactie op de vragen van 12 april 2022 (verslag schriftelijk overleg 21501- 34, C) voor kennisgeving aan.

7. Bezoek Tsjechische senaat

Tijdens het bezoek van de Tsjechische delegatie op 24 mei 2022 zullen de leden Keunen (VVD) , Van der Voort (D66) en Van Pareren (Fractie-Nanninga) een korte introductie verzorgen over respectievelijk leefstijl (inclusief preventie), Covid-19 en de ziektekostenverzekering.

8. Mededelingen en informatie

Het mondeling overleg Jeugdzorg met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming is verplaatst naar dinsdag 24 mei 2022, van 17.15 uur tot 18.45 uur. De brief van 13 mei 2022 over de voorgenomen hervormingen in de jeugdzorg (31839, Y) zal bij dit overleg worden betrokken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer