Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 29 maart 2022
1. Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

De commissies besluiten de inbreng over de Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027 niet te betrekken bij de inbreng inzake het Sociaal Klimaatfonds.

Inbreng voor schriftelijk overleg over de Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027 wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Essers) en GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Fit for 55-pakket (betrokken commissies: EZK/LNV en IWO)

Brieven van de Europese Commissie van 17 maart 2022 (35912 / 35921, E) en van 16 maart 2022 (35912, D)

De commissies besluiten op 12 april 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg inzake het Sociaal Klimaatfonds.

Tevens besluiten de commissies het kennismakingsgesprek met de minister voor Klimaat en Energie van 19 april 2022 af te wachten, alvorens de overige voorstellen in het Fit for 55-pakket opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk