Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 maart 2022
1. 34861, J & K & M

Brief van de minister van J&V met de beleidsreactie op de evaluatie van de PNR-wet; Brief van de minister van J&V over de voorhang Ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de EU van de PNR-wet; Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen).

2. E220003

Voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), Groenlinks (Veldhoen), PVV (Bezaan) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

3. Voorbespreking informeel kennismakingsgesprek met de minister van Justitie en Veiligheid

De commissie wenst - naast reeds geïnventariseerde onderwerpen (uitvoering motie Rosenmöller (35300, C) en wetsvoorstel 35447 Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden) - de volgende onderwerpen met de minister van J&V te bespreken tijdens het kennismakingsgesprek: haar voorgenomen beleid voor de komende kabinetsperiode, terrorismebestrijding, ondermijning en (waarborging van de) democratische rechtsstaat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren