Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 maart 2022
1. 35869

Innovatiewet Strafvordering

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 22 maart 2022.

2. 34091, P

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van het rapport De aard en effecten van prostitutiebeleid en de bijbehorende beleidsreactie; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 5 april 2022.

3. 32576, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie; Versterking cassatierechtspraak

De commissie besluit de beleidsreactie van de regering af te wachten alvorens eventueel in schriftelijk overleg te treden.

4. Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Otten (Fractie-Otten) op 21 december 2021 medegedeeld aan de minister van Justitie en Veiligheid en aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over de contractuele verhouding met advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken.

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdD (Nicolai) en de Fractie-Otten (Otten).

5. Voorbespreking informeel kennismakingsgesprek staatssecretaris Koninkrijksrelaties & Digitalisering

De commissie wenst de volgende onderwerpen met de staatssecretaris te bespreken; artificiële intelligentie, haar regierol met betrekking tot departementaal overstijgend beleid en cyberkwetsbaarheid in relatie tot Oekraïne.

6. COM(2022)68 - Voorstel voor een dataverordening

De commissie wenst het BNC-fiche af te wachten alvorens het voorstel in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren