Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 maart 2022
1. 31865, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

De commissie besluit om op 22 maart a.s. een gesprek te plannen met de rapporteurs financiële auditfunctie Rijk van de Tweede Kamer.
Kort daarna kan desgewenst ook een mondeling overleg worden gepland met de minister van Financiën naar aanleiding van de brief van 18 februari 2022, alsmede een gesprek met de Algemene Rekenkamer.

2. 36048, A

Brief van de minister van Financiën over financiële steun aan Oekraïne via de Wereldbank; Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank

De commissie besluit de brief van 1 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen, en het wetsvoorstel af te wachten.
Voorts besluit de commissie om de minister te verzoeken om de Kamer in het kader van het budgetrecht op korte termijn te informeren over de te verwachten uitgaven die samenhangen met de oorlog in Oekraïne.

3. T03312

Toezegging Impact hoge inflatie in Nederland monitoren (35.925)

De commissie besluit de brief (EK 35 925, Q) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

4. E220001 en E220002

Nieuwe voorstellen eerlijke belastingheffing in de EU

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 maart 2022.

5. Uitnodiging digitale Europese Parlementaire Week 2022

Het lid Van Ballekom (VVD) wenst deel te nemen aan de digitale Europese Parlementaire week op 15 en 16 maart 2022.

6. 21501-07

Brief van de minister van Financiën inzake nazending geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 25 en 26 februari 2022; Brief van de minister van financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 25 en 26 februari 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 21, 22 februari en 1 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

7. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de toezeggingen T03167, T03175, T03176 af te voeren wegens de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (EK 35 873).

8. Rondvraag

Het lid Van Rooijen (50PLUS) vraagt aandacht voor de binnenkort te verwachten voorjaarsraming van het Centraal Planbureau (CPB).

De staf wordt ambtelijk navraag te doen naar de uitvoering van de Motie-Otten c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (EK 35 302, N).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk