Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 december 2021
1. 35923

Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34763, G

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) ter aanbieding van het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet; Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

De commissie besluit de brief van de minister van J&V (34763, G) voor kennisgeving aan te nemen.

3. 33542, J

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering; Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie geeft aan dat de minister van J&V overeenkomstig het ontwerpbesluit kan besluiten maar heeft tevens besloten om op 14 december 2021 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

4. COM(2021)780, COM(2021)782, COM(2021)784

Voorstellen van de Europese Commissie voor een EU-code voor politiële samenwerking

De commissie besluit de drie Europese voorstellen (COM(2021)780, 782 & 784) in behandeling te nemen. Tevens besluit de commissie het BNC-fiche af te wachten alvorens een datum voor inbreng voor schriftelijk overleg te bepalen.

5. Mededelingen en informatie

De commissie besluit het voorstel 'Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (35692)' van de termijnbrief af te voeren en in behandeling te nemen tijdens de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren