Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 december 2021
1. 35925 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 35918

Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 januari 2022.

3. 35704 / 35468, P

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de herijking van de aanpak van de hersteloperatie toeslagen; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane van 6 december jl. en besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 21 december 2021.

4. 35704 / 35468, O

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane ter aanbieding van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane van 3 december jl. en besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 21 december 2021.

5. 31066, X

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de Voortgangsrapportage Jaarplan Belastingdienst periode januari-augustus 2021; Belastingdienst

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 3 december jl. en besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 21 december 2021.

6. 31066, Y

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het Werkprogramma 2022 van de inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD); Belastingdienst

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 6 december jl. en besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 21 december 2021.

7. Rondvraag

De commissie bespreekt op 21 december 2021 of zij het wenselijk vindt om nogmaals met de Algemene Rekenkamer in gesprek te gaan over de Uitkomsten van de peer reviews Algemene Rekenkamer en de mogelijke vervolgstappen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren