Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 november 2021
1. 35897

Verzamelwet SZW 2022

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) en de SGP-fractie (Schalk). Het voorlopig verslag zal op donderdag 2 december 2021 om 16.00 uur worden vastgesteld. De regering wordt verzocht de memorie van antwoord toe te zenden op vrijdag 3 december 2021 met het oog op bespreking van de nadere procedure in de commissie op dinsdag 7 december 2021.

2. 26448, C

Brief van de staatssecretaris van SZW ter aanbieding van het rapport ‘Tussen staat en menselijke maat’; Structuur van de uitvoering werk en inkomen

De commissie besluit het rapport "Tussen staat en menselijke maat" te betrekken bij een eventueel te voeren kennismakingsgesprek met nieuwe bewindspersonen van SZW na de formatie, alsook de behandeling van dit rapport in de Tweede Kamer af te wachten.

Vooruitlopend hierop wordt op dinsdag 21 december 2021 de gelegenheid geboden om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het thans ontvangen rapport, alsmede de eerder ontvangen brief over de stand van de uitvoering sociale zekerheid (26448, B).

3. T02731 / 35074, Z

Brief van de staatssecretaris van SZW ter aanbieding van het eindrapport 'Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie'; Wet arbeidsmarkt in balans; Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren (35.074)

De commissie besluit toezegging T02731 (Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren) als "voldaan" aan te merken en de brief (35074, Z) voor kennisgeving aan te nemen.

4. E200027; 35639, C

Brief van de staatssecretaris van SZW over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Van Gurp / Vos) en door de ChristenUnie-fractie (Ester).

5. 21.501-31 EK, AP

Brief van de staatssecretaris van SZW over de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 6 december 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda (21501-31, AP) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl