Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 30 november 2021
1. Nationaal Groeifonds

Brief van de ministers van EZK en Financiën van 23 november 2021 (35976, A)

De commissies besluiten op 7 december 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

2. Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

Brieven van 16 en 26 november inzake (aanvullende) aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal (35420, BI en 35420, BK)

De commissies besluiten de brieven van 16 november 2021 (35420, BI) en 26 november 2021 (35420, BK) van de minister van EZK, de minister van Financiën en de staatssecretaris van SZW voor kennisgeving aan te nemen.

3. Najaarspakket Europees Semester

De commissies besluiten de kabinetsappreciatie van het najaarspakket van het Europees Semester af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer