Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 november 2021
1. Fit for 55-pakket

De commissies bespreken de conceptbrief aan de Europese Commissie met het met redenen omkleed advies en stellen vast dat een meerderheid van de commissies zich niet achter dit advies kan scharen. Zij besluiten de brief niet door te geleiden naar de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Daarnaast besluiten de commissies om (op een later moment) inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie inzake het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Sociaal Klimaatfonds. Tevens wensen zij een plenair debat over het Fit for 55-pakket.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer