Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 mei 2021




1. 35812, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de uitbetaling van compensatie en het overnemen van private schulden van gedupeerden die zich in MSNP- of WSNP-trajecten bevinden; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

De commissie besluit de brief van 20 april 2021 van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane voor kennisgeving aan te nemen.

2. EK 35.704 / 35.468 / 35.812, G

De commissie besluit de brief van 30 april 2021 van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane voor kennisgeving aan te nemen.

De griffie neemt contact op met het lid Schalk (SGP) om na te gaan of de toezegging als voldaan kan worden aangemerkt.

3. T02953

Toezegging Monitoring effecten van de aanpassing van de SDE+-regeling en ODE (35.304)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van EZK van 21 april 2021 (35 304, I). De inbreng wordt geleverd door de fractie van PvdA (Crone). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie besluit toezegging T02953 als voldaan te beschouwen.

4. 35572 / 32140, V

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van het rapport van de Commissie Draagkracht

De commissie besluit dat op 1 juni 2021 inbreng kan worden geleverd voor schriftelijk overleg.

5. CXLII, C

Stabiliteitsprogramma 2021

De commissie besluit de brief van 19 april 2021 van de minister van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.

6. 21.501-07, CW

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 april 2021

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Voorts herhalen de leden de wens - zoals op 20 april 2021 geformuleerd - om geïnformeerd te worden door de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de op korte termijn nog te verwachten ontwikkelingen in zijn portefeuille, met name op het gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting en de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

7. Mededelingen en informatie

Het lid Ester (ChristenUnie) stelt zich beschikbaar voor het gesprek met de visitatiecommissie Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op vrijdag 21 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren