Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 april 2021
1.
35074, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van 31 maart 2021 (35074, V) wordt geleverd door de leden van de fracties van PvdA (Sent) en PvdD (Prast).

2.
T02789 / 35300, AP

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter aanbieding van het rapport “Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen”; Miljoenennota 2020; Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

De commissie neemt de brief van 13 april 2021 (35300, AP) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02789 daarmee als voldaan.

3.
Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen (COM(2021)93)

De commissie besluit het voorstel (COM(2021)93) in behandeling te nemen en op 11 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

4.
(Herziene) kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

De commissie neemt kennis van de herziene kabinetsappreciatie en besluit dit onderwerp opnieuw ter bespreking te agenderen zodra de antwoorden op de schriftelijke vragen van de commissie over het groenboek vergrijzing van 14 april jl. zijn ontvangen.

5.
Voorstel zelfreflectie naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht

De commissie besluit de voorzitter en ondervoorzitter van de commissie af te vaardigen voor deelname aan de nog in te stellen werkgroep naar aanleiding van het rapport 'Ongekend onrecht’. De voorzitter zal zorgen voor terugkoppeling vanuit de werkgroep.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl