Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 april 2021




1. EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

De commissie besluit de EU-strategie voor de rechten van het kind in behandeling te nemen. Na ontvangst van het BNC-fiche zal het onderwerp opnieuw geagendeerd worden. Enkele fracties geven te kennen daarna inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg.

2. Mededelingen en informatie

De commissies SZW en VWS hebben het College voor de Rechten van de Mens in het kader van het initiatiefvoorstel 35049 om advies gevraagd. Het lid de Bruijn-Wezeman (VVD) wijst in dit verband op de nog openstaande toezegging T02928 en informeert naar de stand van zaken. Het betreft een toezegging van de commissie SZW.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer