Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 april 2021
1.
35394, A

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief; Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen

De commissie besluit de brief over de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief (35394, A) voor kennisgeving aan te nemen en de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer af te wachten.

2.
35074, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit op 20 april 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het afschrift van de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (35074, V).

3.
32716, A

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA); Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De commissie besluit het afschrift van de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer over de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (32716, A) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
T03065 / 35542, J

Toezegging Doorgeleiden vragen over TVL naar bewindspersonen EZK (35.542); Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met de beantwoording van vragen over seizoenondernemers in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL); Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie besluit toezegging T03065 als voldaan te beschouwen. De commissie besluit voorts de brief van de staatssecretaris van EZK (35542, J) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
COM(2021)50 - Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid

Brief van 12 maart 2021 met de kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

Inbreng voor schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie ter zake van het groenboek vergrijzing (COM(2021)50) wordt heden geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen en Stienen) en de PvdD (Prast).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl