Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 januari 2021
1. 32 043, AI/AJ/AK

Toekomst pensioenstelsel

De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) leveren heden inbreng voor (nader) schriftelijk overleg over 32043, AI, AJ & AK in voorbereiding op het mondeling overleg met de minister van SZW inzake het toekomst pensioenstelsel dat is gepland op 9 maart 2021.

2. 35 639, A

Verslag van een schriftelijk overleg de minister van SZW inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de VVD-fractie (Van Ballekom).

3. 35 420, AA

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit de voorliggende concept-commissiebrief vast te stellen en besluit tevens de concepttoezegging aan het lid Kox (SP) als voldaan aan te merken.

4. 35 420, AB

Brief van de ministers van EZK, van FIN en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK en van FIN - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitbreiding economisch steun- en herstelpakket; Noodpakket banen en economie

De commissie neemt kennis van de brief over uitbreiding economisch steun- en herstelpakket (35420, AB) en besluit naar aanleiding hiervan navraag te doen op welke termijn de bijbehorende wetgeving kan worden verwacht.

5. 34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie besluit - in het licht van de voorgeschiedenis van dit initiatiefwetsvoorstel - de Kamer bij voorbaat verlof te vragen voor een derde termijn. De commissie spreekt uit dat woordvoerders terughoudendheid zullen betrachten bij het intekenen van spreektijd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren