Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200023 - Gewijzigd voorstel voor een Verordening betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer en van de Hervestigingsverordening

-
E200018 - Europees Migratie- en asielpact

Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

De commissie inventariseert welke deskundigen zij wil uitnodigen voor een deskundigenbijeenkomst aangaande de Europese voorstellen inzake migratie en asiel. De commissie verzoekt de staf een lijst op te stellen van de aangedragen deskundigen en deze te agenderen op 26 januari 2021. Ook verzoekt zij de staf met een voorstel te komen voor een aantal geschikte data voor deze bijeenkomst(en).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren