Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 december 2020
1. 35.555

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie besluit op 15 december 2020 inbreng te leveren voor het verslag, te beantwoorden uiterlijk op 18 december 2020, en verzoekt de Kamervoorzitter in overweging te nemen het plenaire debat te houden op 22 december 2020.

2. 32043, AI

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 30 november 2020 in reactie op vragen van de commissie (verslag schriftelijk overleg, 32043, AI) voor kennisgeving aan.

3. 35570 XV

Nadere inventarisatie behoefte aan begrotingsdebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

De fractie van 50PLUS (Van Rooijen) geeft te kennen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.

4. 35570, Z

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de premiestelling bij het ABP en de gevolgen voor de dekkingsgraad en eventuele kortingen; Miljoenennota 2021

De commissie neemt de brief van 2 december 2020 (35570, Z) voor kennisgeving aan. De concepttoezegging zal per e-mail worden voorgelegd aan het lid Van Rooijen (50PLUS).

5. E200027

Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en PvdA (Sent, mede namens de GroenLinks-fractie).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren