Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 8 december 2020
1. 35595

Aanpassing termijn regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties van de Brexit

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 15 december 2020 over het wetsvoorstel te stemmen.

2. Virtuele COSAC, 30 november-1 december 2020

Het lid Backer (D66) brengt mondeling verslag uit van de Virtuele COSAC die onder Duits Voorzitterschap door middel van videoconferencing plaatsvond op 30 november en 1 december 2020.

3. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad COVID-19 van 19 november 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 10 en 11 december 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de ontvangen verslagen en geannoteerde agenda's van de Raad Algemene Zaken en van de Europese Raad.

4. Mededelingen en informatie

- Naar aanleiding van het overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen geeft het lid Karimi (GL) aan de Mededeling betreffende het actieplan voor Europese democratie (COM(2020)790/F1) te willen agenderen.
- De leden Backer (D66) en Koole (PvdA) verzoeken de staf na te gaan op welke wijze en met welk tijdspad de bij de AEB 2020 ingediende moties 35.403, G en F door de minister zijn opgepakt. De commissie besluit de uitvoering van deze moties in januari 2021 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman