Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2020
1. 35555

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 december 2020.

2. 35598

Wijziging Wet kinderopvang in verband met wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3. 34073, E

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet Werken na de AOW en over het ontwerpbesluit waarmee het overgangsrecht in die wet wordt beëindigd; Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De commissie neemt de brief van 13 november 2020 (34073, E) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02148 daarmee als voldaan.

4. 35074, U

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over werken als zelfstandige (Zesde voortgangsbrief); Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie neemt de brief van 16 november 2020 (35074, U) voor kennisgeving aan.

5. T03011

Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542)

De commissie besluit de reactie van de Europese Commissie op het standpunt van het ministerie van SZW op te vragen en dit onderwerp opnieuw te bespreken zodra de reactie ontvangen is. Toezegging T03011 blijft in afwachting daarvan als openstaand geregistreerd staan.

6. 33981 / 34352, P

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit de brief van 20 november 2020 (33981/34352, P) niet apart in behandeling te nemen, maar deze desgewenst te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35394).

7. COM(2020)682

Voorstel voor een richtlijn over adequate minimumlonen in de EU

De commissie besluit op 8 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

8. 21.501-31, AD

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC van 3 december 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de brief van 16 november 2020 (21501-31, AD) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren