Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 24 november 2020
1. 35570 XIX

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021

De commissies besluiten het begrotingsvoorstel Nationaal Groeifonds 2021 (35570 XIX) gezamenlijk te behandelen.

2. Najaarspakket Europees Semester

De commissies besluiten de kabinetsappreciatie van het najaarspakket Europees Semester af te wachten.

3. Toezegging T02974 - Toesturen kabinetsappreciatie van het AR-advies 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden'

Brief van de minister van EZK van 18 november 2020 (35420, U)

De commissies besluiten op 19 januari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Voorts besluiten zij toezegging T02974 nog als openstaand te beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer