Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 december 2018
1. 35000 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34934,F

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

Inbreng voor het verslag wordt, uiterlijk woensdag 12 december 2018, geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten). Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op 18 december 2018 plenair als hamerstuk af te doen.

3. 21.501-31, G

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018

De commissie neemt de brief van de minister van SZW met de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018 (EK 21.501-31, G) voor kennisgeving aan.

4. Uitnodiging ambassadeursconferentie

De leden Lokin-Sassen (CDA), Rinnnooy Kan (D66) en Lintmeijer (GroenLinks) geven te kennen deel te willen nemen aan de jaarlijkse Ambassadeursconferentie op donderdag 31 januari 2019. De leden Kok (PVV) en Don (SP) nemen onder voorbehoud deel. Als mogelijke thema's worden genoemd: arbeidsmarkt, pensioen, armoedebestrijding, kinderarbeid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren