Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 november 2018
1.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De fracties van PVV en GroenLinks geven aan naar verwachting een debat te willen voeren over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35.000 XVII). De fractie van D66 houdt een debat over de begroting Buitenlandse Zaken (35.000 V) in overweging.

De begrotingen zullen op 11 december 2018 formeel worden geagendeerd in de commissie nadat de stemming hierover in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden op 4 december 2018. Plenaire behandeling zal dan plaatsvinden op 18 december.

2.
Terugkoppeling G20 Speakers Summit

De Voorzitter van de Eerste Kamer geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de G20 Parliamentary Speakers Summit in Buenos Aires.

3.
Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

De commissie besluit op 27 november 2018 inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg. Mocht er een deadline zijn die een snellere behandeling noodzakelijk maakt, dan wordt dit aan de commissie gemeld.

4.
34952

Brief van de minister voor BHO inzake modeltekst investeringsakkoorden; Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

De commissie besluit dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van volgende week 13 november 2018.

5.
21.501-02, U

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 4 en 5 oktober 2018; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Terugkoppeling AVVN New York

Het lid Kuiper (ChristenUnie) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de politiek-maatschappelijke delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook het lid Lokin-Sassen (CDA) nam deel aan deze conferentie.

7.
Terugkoppeling werkbezoek NAVO PA San Diego/Silicon Valley

Het lid Martens (CDA) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan een werkbezoek van het Science and Technology Committee van de NAVO Parlementaire Assemblee aan San Diego en Silicon Valley.

8.
Rondvraag

De commissie verzoekt de staf, in navolging van de commissie I&A/JBZ, na te gaan welke afspraken de regering met de Tweede Kamer heeft gemaakt omtrent de informatievoorziening over de VN 'Global Compacts' voor migratie en vluchtelingen. De commissie zou de regering vervolgens willen verzoeken deze afspraken ook voor de Eerste Kamer te laten gelden en zou daarbij ook de regering willen wijzen op de toezegging aan de Eerste Kamer over het informeren van de inzet van het kabinet bij de onderhandelingen over de definitieve compact vluchtelingen, T02538.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk