Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 oktober 2018
1. E130041

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake een eerste voortgangsrapportage met betrekking tot de oprichting van het EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem)

2. E180007

Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 9 oktober 2018 houdende de aanbieding van de Quickscan betreffende de EU-voorstellen inzake de twee verordeningen interoperabiliteit wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren