Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 juni 2018
1. 33182, L

Brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 in antwoord op de vragen van de commissie over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, L en bijlage)

De commissie besluit de bespreking van de brief, in afwachting van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer aan te houden tot 26 juni 2018. Het lid Postema (PvdA) geeft te kennen inbreng te willen leveren voor nader schriftelijk overleg op een dan te bepalen datum.

2. T01981 - toezegging bijzondere bijstand

Brief van de staatssecretaris van SZW van 11 juni 2018 in reactie op de brief van de commissie van 14 maart jl. (33716, M)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als voldaan.

3. 33972, AD

Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Het lid Kok (PVV) geeft te kennen nadere vragen te hebben. De commissie besluit op 26 juni 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4. 21.501-31 EK, C - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid ((WSBVC)

Geannoteerde agenda m.b.t. onder meer dossier E160003, E160052 en E170021

Naar aanleiding van de geannoteerde agenda geeft het lid Oomen-Ruijten (CDA) te kennen vragen te willen stellen over de wijziging van de Coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels. De commissie besluit op 3 juli 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren