Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 februari 2018
1. E160055

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

De commissies besluiten de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 februari 2018 voor kennisgeving aan te nemen en besluiten het E-dossier E160055 te sluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer