Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 februari 2018
1. E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies hebben kennis genomen van de aankondiging van het kabinet tijdens een AO in de Tweede Kamer om de Raad en de Europese Commissie vóór de JBZ-raad van 8-9 maart 2018 in kennis te stellen van de wens van Nederland tot deelname aan het EOM. Zij brengen in herinnering dat de toenmalige minister van VenJ bij gelegenheid van een plenair debat over de oprichting van een EOM op 6 december 2016 de toezegging heeft gedaan dat de regering het eindoordeel van beide Kamers der Staten-Generaal zal betrekken bij haar definitieve standpuntbepaling over het al dan niet deelnemen van Nederland aan een EOM (T02382).
Naar aanleiding hiervan stellen de commissies voor op 6 maart 2018 plenair te debatteren over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM, onder voorwaarde dat de Kamer medio februari schriftelijk geïnformeerd zal worden door de minister van Justitie en Veiligheid over een verkenning van de gevolgen van de deelname van Nederland aan het EOM.

2. Nieuwe Europese voorstellen inzake de Veiligheidsunie

Het lid Strik (GroenLinks) is voornemens om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 13 februari 2018.

3. Europese voorstellen inzake de Veiligheidsunie van 18 oktober 2017

Het lid Strik (GroenLinks) is voornemens om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 13 februari 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren