Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 23 januari 2018
1. 34775 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissies brengen eindverslag uit onder voorbehoud van een kort plenair debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op een nader te bepalen datum.

2. 32317, IK

Verslag van een schriftelijk overleg over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda; JBZ-Raad

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

3. Nieuwe Europese voorstellen inzake de Veiligheidsunie

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering.

4. Europese voorstellen inzake de Veiligheidsunie van 18 oktober 2017

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering.

5. E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de passages uit de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 25-26 januari 2018 over het EOM. Het lid Wezel (SP) geeft aan voornemens te zijn inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 6 februari 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren