Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 19 december 2017
1. E170014 - Kabinetsappreciatie Toekomst van de Economische en Monetaire Unie

De commissies besluiten vooralsnog niet in nader schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) (34.844, A) en eerst de nog te plannen deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de EMU te houden. Inzichten uit deze bijeenkomst kunnen zodoende betrokken worden bij een eventueel toekomstig nader schriftelijk overleg.

2. Deskundigenbijeenkomst

De commissies bespreken het conceptvoorstel voor een deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU), zoals voorbereid door de leden Knip (VVD) en Rinnooy Kan (D66). Enkele leden geven aan nog aanvullende suggesties te zullen doen. Een aangepast, definitief voorstel zal vervolgens nog aan de commissies worden voorgelegd. De commissies geven aan de bijeenkomst bij voorkeur te houden op 13 of 20 februari 2018.

3. Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie

De commissies besluiten op 23 januari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de voorstellen inzake de verdieping van de EMU (COM(2017)821 tot en met 827), onder voorbehoud van ontvangst van de betreffende BNC-fiches. De leden van de fractie van de SP (Van Apeldoorn) geven aan mogelijk inbreng te zullen leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren