Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 oktober 2017
1. 34503

Goedkeuring belastingverdrag met Zambia

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. T01866

Toezegging Informeren Kamer over gebruik van dwingende macro-normen en referentiewaarden decentrale overheden in de EU (33.416)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 25 oktober 2017 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01866 als voldaan te beschouwen.

3. T02479

Toezegging informeren Kamer over eventuele noodzaak of wenselijkheid tot aanpassing van het huidige regime inzake de fiscale eenheid

De commissie besluit op dinsdag 7 november inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van 25 oktober jl. inzake het huidige regime voor fiscale eenheid. Het lid Van Rij (CDA) kondigt aan inbreng te zullen leveren. Voorts besluit de commissie toezegging T02479 als voldaan te registreren.

4. Voorbereiding Algemene financiële beschouwingen

Meerdere fracties geven aan (mogelijk) behoefte te hebben aan een schriftelijke voorbereiding op de Algemene financiële beschouwingen. De commissie besluit dat fracties vooralsnog tot dinsdag 14 november 2017 inbreng hiervoor kunnen leveren. De commissie zal de regering verzoeken de beantwoording voor 4 december 2017 aan de Kamer te doen toekomen.

5. E170024

Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

De commissie neemt kennis van de brief van de regering van 13 oktober 2017.

6. Terugkoppeling Interparlementaire Conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (Artikel 13 van het Begrotingspact)

De voorzitter geeft een korte terugkoppeling van zijn deelname aan de Interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU, op maandag 30 oktober 2017.

7. Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Toezicht op banken in Nederland: Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB'

De commissie wenst gebruik te maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een toelichting te geven op het rapport 'Toezicht op banken in Nederland: Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB'. De griffie zal hiervoor in overleg met de Algemene Rekenkamer een datum voorstellen.

8. Inventarisatie kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindslieden

De commissie besluit op korte termijn een informeel kennismakingsgesprek te plannen met beide bewindspersonen. Daarbij zullen onder meer de taken van de bewindslieden, de voorgenomen wetgeving en de prioritering van dossiers aan de orde worden gesteld.

9. Mededelingen en informatie

Het lid Rinnooy Kan (D66) refereert aan de uitkomsten van het plenaire debat over het eindverslag van de Commissie Werkwijze Eerste Kamer, waarin ook de werkzaamheden van de werkgroep uitvoeringstoets aan de orde zijn gekomen. De commissie besluit deze werkzaamheden ten aanzien van de uitvoeringstoets voort te zetten. De griffie zal een eerste aanzet en planning hiervoor maken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren